Om op een veilige en prettige manier gebruik te blijven maken van alle faciliteiten op de haven, vragen we alle gebruikers van Jachthaven Biesbosch om de volgende regels in acht te nemen.

Artikel 1

Dit havenreglement geldt voor de gehele Jachthaven bestaande uit de haven, het water, de steigers, de bijbehorende parkeerterreinen en de zich aldaar bevindende gebouwen en is van toepassing op zowel de ligplaatshuurder als bezoekers.

Onder stalling wordt in dit reglement verstaan: de periode waarin het vaartuig op de wal staat of is afgemeerd met het oogmerk deze gedurende langere tijd buiten gebruik te houden. Onder havenmeester wordt verstaan degene die belast is met het dagelijks toezicht op de jachthaven.

Artikel 2

Een ieder die zich op het haventerrein bevindt, dient de aanwijzingen van de directie van Jachthaven Biesbosch en de havenmeester op te volgen en dient kennis te nemen van de geldende veiligheids-en calamiteitenvoorschriften ter plaatse.

Artikel 3

Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, is gehouden orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft. Behoudens toestemming van de havenmeester is het op de jachthaven niet toegestaan:

1. Overlast te veroorzaken door geluid, stank, parkeren, vervuiling of anderszins in welke vorm dan ook, waaronder begrepen klapperende lijnen, zeilen en trillende verstaging.

2. (Huis-)dieren los te laten lopen en hun behoefte te laten doen.

3. Afvalstoffen afkomstig uit het boordtoilet te lozen in het water.

4. De jachthaven te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, huishoudelijk afval of met andere milieuverontreinigende stoffen.

5. Motoren te laten draaien anders dan om het vaartuig te verplaatsen.

6. Elders ligplaatsen in te nemen dan is overeengekomen dan wel is aangewezen.

7. Stootranden, fenders, bumpers en andere zaken te bevestigen aan de Poralu steigers.

8. Met gehesen zeilen, met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid te varen; de maximumsnelheid voor vaartuigen in de haven is 5 km per uur.

9. Het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat te laten.

10. Open vuur te gebruiken (waarbij inbegrepen barbecueën en vuurwerk)

11. Te zwemmen of te duiken.

12. Te suppen.

13. Het vaartuig als permanente woon- en/of verblijfplaats te gebruiken.

14. Eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten.

15. Op de steiger van enig voertuig gebruik te maken.

16. Om met caravans, campers en/of trailers op de parkeerterreinen te parkeren.

17. De ligplaats zelf ter beschikking te stellen aan derden.

18. Te varen en/of de motor te laten draaien tijdens ijsgang of opgevroren water.

19. Om te vissen in de haven, zowel vanaf de boot, alsmede de steigers en land (artikel 21 van de visserijwet 1963)

20. Het is ieder geval verboden, om op en aan een vaartuig werkzaamheden te verrichten voor zover deze bestaan uit het boren, lassen, slijpen, schuren, polijsten, schroeven, timmeren, schilderen en hiermee vergelijkbare werkzaamheden.

Overtreding van één van de onder punt 1 t/m 20 van dit artikel genoemde verboden geeft de havenmeester het recht de overtreder de toegang tot de haven, bijbehorende terreinen en de zich aldaar bevindende gebouwen te ontzeggen.

Artikel 4

Om de veiligheid van onze medewerkers te vergroten hebben wij, in overleg met de lokale autoriteiten besloten om vanaf 1 april 2021 géén contante betalingen meer te accepteren op het havenkantoor.

Uiteraard kunt u bij ons wel pinnen of met een creditcard betalen. 

Artikel 5

Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, is gehouden afvalstoffen te deponeren in de daarvoor geëigende depots of inzamelpunten.

Bijzondere afvalstoffen/stortmateriaal worden niet door de jachthaven ingenomen. In geval van overtreding is de havenmeester gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de verontreinigingstoffen te (doen) verwijderen.

Artikel 6

Jachthaven Biesbosch B.V. en de havenmeester(s) zullen nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij een en ander het gevolg is van een aan hem en/of de zijnen toerekenbare tekortkoming.

Artikel 7

Indien de huurder van een ligplaats zijn vaartuig en toebehoren aan derden in gebruik wil geven, dient hij persoonlijk de havenmeester vooraf hiervan in kennis te stellen.

Artikel 8

Ligplaatshouder is verplicht de havenmeester in kennis te stellen indien de boot voor één of meerdere nachten niet in de ligplaats aanwezig zal zijn. De havenmeester kan de vrije ligplaats toewijzen aan een passant. Indien er in de periode mei t/m september een passant overnacht op de plaats van een, afwezige, ligplaatshouder dan compenseert de jachthaven deze ligplaatshouder voor € 5,- per nacht. Dit wordt aan het einde van het seizoen gecrediteerd op het account van de ligplaatshouder. Dit dient door ligplaatshouders verrekent te worden met een volgende factuur. De compensatie vervalt, indien deze niet verrekend is vóór ingang van het nieuwe contract.

Artikel 9

Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de havenmeester, het afgemeerde of gestalde vaartuig of de lig-of bergplaats tot voorwerp van commerciële activiteit te maken. Hieronder wordt mede verstaan de verkoop van het vaartuig en/of toebehoren, alsmede het aanbrengen van daartoe strekkende borden, mededelingen en aanduidingen.

Artikel 10

Een ligplaatshouder is toegestaan 1 auto per ligplaats op het parkeerterrein van de haven te parkeren. Een ligplaatshouder met een miniplek is niet toegestaan een extra auto te parkeren.

Artikel 11

Benzine (Euro98) en diesel (B7) worden t.b.v. de scheepsvaart ter verkoop aangeboden in de haven uitsluitend door Jachthaven Biesbosch B.V.. Het is voor andere personen en instanties ten sterkste verboden (illegale) brandstoffen commercieel te verkopen.

Artikel 12

De jachthaven is ten aller tijden bevoegd een ligplaatshouder te verplaatsen naar een passende, vergelijkbare of verbeterde ligplaats. Ligplaatshouder is geen eigenaar van de ligplaats.

Artikel 13

Voor situaties waar dit reglement niet in voorziet, is de directie van Jachthaven Biesbosch B.V. en/of een door de directie aangewezen persoon, bevoegd om beslissingen te nemen en/of handelend op te treden.

Artikel 14

Op alle overeenkomsten van huur en verhuur van ligplaatsen zijn de HISWA Algemene Voorwaarden voor de huur en verhuur van lig-en bergplaatsen voor vaartuigen van toepassing. Op alle overeenkomsten van levering van diensten en aanneming van werk zijn de HISWA Algemene Aannemings-, Verkoop en Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn te bekijken op www.hiswa.nl.

Artikel 15

Dit havenreglement kan tussentijds en zonder hieraan voorafgaande kennisgeving worden aangepast door Jachthaven Biesbosch B.V.

Namens het hele Jachthaven Biesbosch-team wensen wij u een prettig verblijf op onze haven!